Víte, jak vysoké jsou odměny exekutorů?

Ceník exekucí

Mimosmluvní odměna exekutora za provedení exekuce

Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Základem pro určení odměny je výše exekutorem vymoženého plnění.

Mimosmluvní odměna exekutora činí:

do 3 000 000 Kč základu …………………………………..15 %,

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu …..10 %,

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu ……5 %,

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu …..1 %.

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Odměna exekutora činí nejméně 3 000 Kč.

Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci je-li v exekučním titulu uvedena hodnota této věci, činí odměna za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc. Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte obdobně jako odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci. V případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí odměna exekutora 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo o pověření jiného exekutora provedením exekuce, činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 3 000 Kč. Pokud exekutor před tím, než zaniklo jeho pověření k provedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši 3 000 Kč. Pokud pověření exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

Náhrada hotových výdajů

V souvislosti s výkonem exekuční činnosti náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuce. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších změn. Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších změn.

Náhrada za ztrátu času

Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

Náhrada za doručení písemností

Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností, která se sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

Pro získání podobnějších informací o cenách exekuční činnosti nás kontaktujte nebo blíže prostudujte vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb.

Zdroj: https://www.soudni-exekutor.cz/cenik-exekuce.php